Ros Inject Game Với Extreme Injector v3

Admin

Administrator
Staff member
May 3, 2018
26
8
3
Best answers
0
#1
Extreme Injector v3 (link download bên dưới)
Yêu cầu: Cài >.Net 4.0, tắt Antivirus trên máy tính.
Nếu không hiểu bước nào xin hay bình luận bên dưới
Video Hướng Dẫn:

Setting như trong hình:
1525360395676.png
 

Attachments

Last edited:
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Admin Rules of Survival 5

Similar threads

Top Bottom
Forgot your password?