bubginject

  1. Admin

    BUBGInject 1.0

    Chú Ý: BUBGInject32.zip cho Windows 32bit và BUBGInject64.zip cho Windows 64bit Video hướng dẫn: Hướng dẫn sử dụng: Mở BUBGInject.exe -> nhấn Add Tìm đến file bubgmRos.dll và chọn Chọn New -> Tìm đến thư mục chứa Ros -> chọn ros.exe Nhấn Advanced và setting: - Injection type...
Top Bottom
Forgot your password?